POIŠČI KRIŽARJENJE

ZADNJA NOVICA

MSC Winter Wonders: Izjemna križarjenja s posebnimi ponudbami!
(14.05.2024)

Ne glede na to ali se boste to zimo odpravili na vroče Karibe ali po pravljični severni Evropi, boste lahko uživali v ugodni ponudbi križarjenj.

Več Arhiv novic

arhiv Anketa

rezultati

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJA


I. SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. potrdila o potovanju (vozovnica, napotnica/voucher), ki jo skleneta SVET KRIŽARJENJ, potovalna agencija, d.o.o. (v nadaljevanju SVET KRIŽARJENJ) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma oz. potovanje. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma oz. potovanje. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.svet-krizarjenj.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer SVET KRIŽARJENJ kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve pri SVET KRIŽARJENJ in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za potovanje.
SVET KRIŽARJENJ prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev.
Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/prijavnici.
Sestavni del pogodbe o potovanju je tudi program potovanja oziroma katalog in cenik organizatorja.
Sestavni del pogodbe/prijavnice so tudi Informacije in stroški poslovanja, ki se nahajajo na delovnih mestih v poslovalnici SVET KRIŽARJENJ.

II. PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma oz. potovanje osebno v poslovalnici SVET KRIŽARJENJ, po telefonu, pisno prek interneta in pošte ali pri pooblaščeni agenciji.
Ob prijavi SVET KRIŽARJENJ in potnik skleneta pogodbo, ki vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave v znesku 20 EUR. Sklenitev pogodbe je veljavna, ko je podpisana prijavnica, rezervacija potrjena ter vplačana prijavnina in stroški prijave.
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava je lahko tudi pisna. Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne agenciji SVET KRIŽARJENJ podpisano prijavnico ter potrdilo o plačani prijavnini in stroških prijave (kopijo splošne položnice ali potrdilo iz elektronske banke).
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VIII. točka splošnih pogojev).
Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.
Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve agencije SVET KRIŽARJENJ.
Ob rezervaciji na poizvedbo (request) plačate varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.
V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudba) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga".
Ob prijavi je na voljo tudi zavarovanje v primeru odpovedi (odstopnina) in zdravstveno zavarovanje v tujini. Informacije so na voljo v poslovalnici SVET KRIŽARJENJ.

III. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, nastanitvene in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

IV. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.
Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku SVET KRIŽARJENJ v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

V. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici SVET KRIŽARJENJ ali pooblaščeni agenciji oz., ko SVET KRIŽARJENJ prejme plačilo na transakcijski račun.
Prijavnina, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30 % cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik 45 dni pred odhodom. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VIII. točke teh splošnih pogojev in navodil za potovanja. Voucher oz. vozovnica velja kot potrdilo o vplačilu na vseh destinacijah. Potnik je ob odhodu, na zahtevo vodje potovanja ali izvršitelja storitev (hotelirja, ladjarja, itd.), dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu).

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za potovanja oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.
Potnik se zavezuje plačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske pomote (napake) prodajalca, prav tako se prodajalec obvezuje vrniti potniku preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske pomote (napake). Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.
V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru plačila z darilnim bonom ali v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA,...) turističnega aranžmaja ali druge storitve v agenciji SVET KRIŽARJENJ, v primeru upravičenega vračila plačila SVET KRIŽARJENJ v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, temveč se vračilo opravi z istim plačilnim sredstvom ali stornacijo transkacije na istem plačilnem sredstvu v primeru bančnih in kreditnih kartic, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

VI. CENE
Cene potovanj so določene v programih potovanj; veljajo pa od dneva objave programa. SVET KRIŽARJENJ si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom o obligacijskih razmerjih. O morebitni spremembi cene potovanja SVET KRIŽARJENJ potnika obvesti najpozneje 20 dni pred odhodom.
SVET KRIŽARJENJ lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru SVET KRIŽARJENJ ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.
Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov lahko potnik odstopi od potovanja brez predpisanih odpovednih stroškov.
Cena je lahko sestavljena iz več prevoznih elementov, kljub objavljeni skupni (pavšalni) ceni.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

VII. POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in SVET KRIŽARJENJ za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Vse informacije o vizumih potniki dobijo pri Ministrstvu za zunanje zadeve, konzularni oddelek v Ljubljani.

V primeru, da potniku ureja vizum SVET KRIŽARJENJ, le ta ne jamči uspešnosti pridobitve vizuma.
V kolikor SVET KRIŽARJENJ posreduje pri pridobitvi vizuma, se le to plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov SVET KRIŽARJENJ potniku ne vrača.
SVET KRIŽARJENJ ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam.
Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi, denarnimi in drugimi predpisi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (ladijski, letalski, avtobusni,...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.
Za potovanja, poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

VIII. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima SVET KRIŽARJENJ pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan agenciji SK povrniti administrativne stroške v višini 20 EUR na rezervacijo oz. voucher. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje. Sledeča lestvica odpovedi velja za potovanja (razpisana skupinska potovanja) v katerih SVET KRIŽARJENJ nastopa kot organizator celotnega aranžmaja ne glede na posamezne segmente, ki jih to potovanje vključuje, kjer SVET KRIŽARJENJ nastopa kot posrednik:

• več kot 180 dni pred odhodom plača potnik fiksne stroške v višini 100 € na osebo (nepovratno)
• od 179 do 120 dni pred odhodom plača potnik 15% od vrednosti potovanja*
• od 119 do 90 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja*
• od 89 do 60 dni pred odhodom plača potnik 45% od vrednosti potovanja*
• od 59 do 30 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja*
• od 29 do 0 dni pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja
• po odhodu in »no show« plača potnik 100% od vrednosti potovanja
• nepopolni in/ali neveljavni potni dokumenti plača potnik 100% od vrednosti potovanja

*minimalno 100 € na osebo.

Za posamezne ladijske in letalske družbe veljajo njihove lestvice stroškov odpovedi. V primeru, da kadarkoli vmes pride do spremembe pogojev pri ladijski ali letalski družbi in se ti razlikujejo oziroma so bolj strogi od tukaj navedenih pogojev ali v kolikor veljajo posebni izjemni pogoji za nekatera potovanja imajo prednost in se upoštevajo pogoji ladijske ali letalske družbe oziroma veljavni bolj strogi pogoji. Torej za potovanja, kjer SVET KRIŽARJENJ nastopa le kot posrednik veljajo splošni pogoji izbrane ladijske ali letalske družbe, ponudnika izbrane storitve ali organizatorja. Pogoji ladijskih družb, ponudnikov drugih storitev in drugih organizatorjev so na voljo v njihovih katalogih, na njihovih spletnih straneh in v drugih publikacijah, ki jih te družbe objavljajo.

Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni rezervacijo (namestitev, datum potovanja, itd.) pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna SVET KRIŽARJENJ potniku administrativne stroške v višini 25 EUR, razen kadar SVET KRIŽARJENJ ni organizator potovanja so stroški spremembe določeni s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.
Če želi potnik na rezerviranem potovanju spremeniti ali zamenjati ime udeleženca-ev plača za vsako spremembo 40 EUR na osebo ter morebitne dodatne stroške spremembe in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih agenciji SVET KRIŽARJENJ narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z SVET KRIŽARJENJ, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.
V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani SVET KRIŽARJENJ zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

IX. ODSTOPNINA
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil se lahko na lastno željo zavaruje in sklene sporazum o odstopnini pri slovenskih zavarovalnicah ali v potovalni agenciji. SVET KRIŽARJENJ na željo potnika ob prijavi posreduje informacije v zvezi z zavarovanjem.
Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov (vojaški vpoklic), poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Morebitne odškodninske zahtevke je potrebno nasloviti na pristojno zavarovalnico oz. prevoznika. Pri nekaterih prevoznikih je zavarovanje obvezno.

Premija za zavarovanje odstopnine znaša 3,255% od cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Ne glede na plačano odstopnino ima SVET KRIŽARJENJ v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 20 EUR po rezervaciji oz. voucherju.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja pred samim začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.
Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma, da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima SVET KRIŽARJENJ pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.
Odstopnino je možno vplačati le sočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.

X. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
SVET KRIŽARJENJ si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi potovanja najkasneje 8 (osem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov.
SVET KRIŽARJENJ si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za SVET KRIŽARJENJ pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
SVET KRIŽARJENJ si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda prevoznika ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere SVET KRIŽARJENJ ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
SVET KRIŽARJENJ ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. Ravno tako si SVET KRIŽARJENJ pridržuje pravico do spremembe številke kabine ali hotelske sobe (v isti ali višji kategoriji) ter turnus prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez odškodnine.
V primeru, da SVET KRIŽARJENJ odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja.
V primeru da SVET KRIŽARJENJ odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa SVET KRIŽARJENJ potnika nemudoma obvesti.
SVET KRIŽARJENJ ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud.
V primeru, da stanje na kraju samem agenciji SVET KRIŽARJENJ ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko SVET KRIŽARJENJ namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake ali višje kategorije.
Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem transportnem sredstvu naslednje:
- za križarjenja najmanj 25 potnikov,
- za prevoz z avtobusom najmanj 40 potnikov,
- za prevoz na rednih letalskih linijah najmanj 20 potnikov.
V primerih, ko SVET KRIŽARJENJ izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod” ne more odpovedati potovanja.
Pogoji in način izplačila odškodnin povezanih s storitvami v pogodbi so regulirane z naslednjimi mednarodnimi konvencijami:
- Varšavska konvencija o letalskih prevozih iz leta 1929,
- Bernska konvencija o železniških prevozih iz leta 1890,
- Pariška konvencija o hotelskih namestitvah iz leta 1962,
- Bruseljska konvencija o odgovornosti organizatorja iz leta 1970.

Vse ostale odškodnine, ki niso zajete v omenjenih konvencijah ne morejo presegati 10 % od vrednosti potovanja.

XI. REKLAMACIJE
Potnik je dolžan že na sami ladji ali v hotelu oz. pri drugem izvajalcu storitev podati reklamacijo odgovorni osebi in zahtevati pisno potrdilo (zapisnik) o dejanskem stanju, v kolikor meni, da je prišlo do neizpolnjevanja plačanih storitev po programu.
Po končanem potovanju je potnik dolžan vložiti pisno reklamacijo v 2 (dveh) mesecih ter obenem priložiti potrdilo oz. zapisnik. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, SVET KRIŽARJENJ le-te vsebinsko ne obravnava.
Brez pisne reklamacije SVET KRIŽARJENJ ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
Če po krivdi agencije SVET KRIŽARJENJ ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima SVET KRIŽARJENJ pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.
Dokler SVET KRIŽARJENJ potniku ne odgovori na njegov zahtevek, ta ne sme terjati znižanja cene ali plačila odškodnine sodnim potem, ali drugim potem s pomočjo tretjih oseb, prav tako se ta za ta čas zavezuje opustiti dajanja informacij medijem. V primeru kršitve te obveze potnik dolguje pogodbeno kazen v višini polovice vrednosti cene z njegove strani izbranega turističnega aranžmaja, je pa tudi sicer odškodninsko odgovoren.
V kolikor SVET KRIŽARJENJ potniku ne poda dokončnega odgovora na njegov zahtevek v roku 3 mesecev od prejema zahtevka, je potnik razbremenjen obvez iz prejšnjega odstavka.
SVET KRIŽARJENJ je dolžan odgovoriti na zahtevek potnika v roku, ki ga določa zakon.
SVET KRIŽARJENJ ne odgovarja za morebitno škodo, ki izvira iz uporabe prevoznih sredstev izven programa potovanja (pogodbe), kakor tudi ne za morebitno ne uporabo vseh storitev po programu, zaradi zamude ali odpovedi storitev prevoznikov, ki se jih poslužuje potnik za prihod do predvidenega kraja odhoda po programu potovanja.

XII. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. SVET KRIŽARJENJ ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.
Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred pričetkom potovanja.

XIII. PRTLJAGA
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa potnik doplača na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
SVET KRIŽARJENJ ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali zavarovalnico.
Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
SVET KRIŽARJENJ ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev, ladij ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

XIV. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.
Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika SVET KRIŽARJENJ. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XV. INFORMACIJE
Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo SVET KRIŽARJENJ bolj kot navedbe v ponudbi oz. v samem programu potovanja. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato SVET KRIŽARJENJ ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

XVI. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV
Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih SVET KRIŽARJENJ za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije agencije SVET KRIŽARJENJ, zato SVET KRIŽARJENJ za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno, ki jo je podala agencija SVET KRIŽARJENJ na podlagi dolgoletnih izkušenj, pohval in pripomb. Takšna ocena je zgolj informativna in ne uradna.

XVII. KONČNA DOLOČILA
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
Splošni pogoji so objavljeni na sedežu SVET KRIŽARJENJ ter se šteje, da so potniki s splošnimi pogoji seznanjeni ob sklenitvi pogodbe o potovanju.


POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE IN POTOVANJA

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za potovanja, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za potovanja in navodila oz. določila v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

I. ZA MEDCELINSKA POTOVANJA IN MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJE
Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejema poslovalnica SVET KRIŽARJENJ in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 7 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 7 dnevnega roka.
Ob prijavi plača potnik varščino v višini 30% vrednosti potovanja oz. aranžmaja, preostali del plača najpozneje 45 dni pred pričetkom potovanja, potovalne dokumente pa prejme najpozneje 7 dni pred odhodom.
V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 45-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja SVET KRIŽARJENJ ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje. SVET KRIŽARJENJ ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.
Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato SVET KRIŽARJENJ ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

II. ZA ARANŽMAJE KJER SVET KRIŽARJENJ NASTOPA KOT POSREDNIK
SVET KRIŽARJENJ ne odgovarja za storitve na potovanjih oziroma turističnih aranžmajih, kjer ne nastopa kot organizator potovanja, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za posredovanje. Vsi turistični aranžmaji in potovanja, kjer nastopa SVET KRIŽARJENJ kot posrednik, so posebej označeni na samem potrdilu o potovanju.

III. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ
V primeru telefonskega naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja, če posamezni aranžma oz. potovanje to dopušča, velja poleg teh splošnih pogojev še ponudba za telefonsko naročilo oz. prodajo turističnih aranžmajev in potovanj SVET KRIŽARJENJ (v nadaljevanju ponudba).
V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in ponudbe nasprotujejo, veljajo določila ponudbe.
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.
V kolikor potnik ob telefonski prijavi agenciji SVET KRIŽARJENJ posreduje številko svoje kreditne kartice, s katero plačuje potovanje, z namenom plačila po pogodbi o potovanju, šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu, če plačilo ni odobreno s strani potnikove banke ali bančnega operaterja.

IV. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO INTERNETU
V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po INTERNETU, veljajo ti splošni pogoji in navodila za potovanje in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na SVET KRIŽARJENJ internet strani.
V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na SVET KRIŽARJENJ internet strani, nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe.
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno SVET KRIŽARJENJ storitev prek interneta.
V kolikor potnik ob internetni prijavi agenciji SVET KRIŽARJENJ posreduje številko svoje kreditne kartice, s katero plačuje potovanje, z namenom plačila po pogodbi o potovanju, šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu, če plačilo ni odobreno s strani potnikove banke ali bančnega operaterja.

V. POTOVANJE Z OTROKI
V posamezni primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odrasli oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje.
Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.
Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

VI. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI
Pri tovrstnih aranžmajih (last minute in podobno) je številka kabine/sobe znana šele ob prihodu na ladjo, to pomeni, da izbira lege in tipa kabine/sobe ni možna; za te aranžmaje jamči SVET KRIŽARJENJ zgolj kategorijo objekta oz. kot je navedeno v last minute ponudbi. Zato upoštevajte, da je nastanitev možna v katerikoli kabini znotraj rezervirane kategorije. Nadalje vam v primeru rezervacije več sob SVET KRIŽARJENJ ne jamči nastanitve v sosednjih kabinah/sobah, saj gre večkrat za prodajo zadnjih kabin/sob v posameznem objektu.

VII. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA SVET KRIŽARJENJ
SVET KRIŽARJENJ mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi poslovnimi običaji v turizmu.
Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. SVET KRIŽARJENJ izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile (glej splošne pogoje in navodila za potovanja – točko X. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA) ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.
Fakultativne izlete na potovanju organizira lokalna agencija. Organizator za izvedbo teh izletov ne prevzema odgovornosti.

VIII. UPORABA PODATKOV
SVET KRIŽARJENJ vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi agencije SVET KRIŽARJENJ in njenih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje. Podatke strank uporabljamo v skladu z pravilnikom o zasebnosti, katerega si lahko ogledate s klikom tukaj.

IX. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu SVET KRIŽARJENJ ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Prav tako SVET KRIŽARJENJ ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.
V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, SVET KRIŽARJENJ ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Ljubljana, 01.03.2023
 

STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.